• Aktualności

      • PROGRAM DLA SZKÓŁ

      • Program dla szkół”, realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.W roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuowany program, w którym uczniowie klas I-V będą otrzymywać w szkole owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

       Ruszamy już 19 września.

       Wszelkie informacje dotyczące Programu są dostępne
       na stronie internetowej dedykowanej Programowi:
       https://www.programdlaszkol.org/

        

       Poniżej obowiązek informacyjny KOWR i ARiMR wobec dzieci i rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w programie.

       Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

        

       Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021 r., str. 35) dzieci i rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w programie informujemy, że:

       1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w programie jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej jako Administrator lub KOWR) z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Z administratorem może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
       2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 1.
       3. Administrator przetwarza udostępnione przez szkołę dane osobowe dzieci i rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w programie wyłącznie poprzez wgląd w dane w celu realizacji kontroli zgodności z przepisami udziału szkoły w Programie, w związku z realizacją zadań i obowiązków Administratora związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu dla szkół” zgodnie z Rozdziałem 7d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1502, z późn. zm.) jako zadania delegowanego do KOWR z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1199) i jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

       W przypadku wyrażenia zgody na udział rodzica/opiekuna i udział dziecka w ocenie programu (w przypadku gdy szkoła, do której uczęszcza dziecko zostanie wytypowana do udziału w ocenie Programu) dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez Administratora na podstawie tej zgody w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem oceny programu.

       W przypadku wyrażenia zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w organizowanych przez KOWR działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez Administratora na podstawie tej zgody w celach związanych z udziałem dziecka w działaniach towarzyszących. Dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka podane w treści w/w zgód będą przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania ich wyrażenia.

            Rodzicom/opiekunom w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych osobowych dziecka w celach związanych z udziałem w badaniu i/lub udziału dziecka w działaniach towarzyszących, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

       1. Dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka w zakresie niezbędnym do kontroli zgodności z przepisami udziału szkoły Programie będą przetwarzane wyłącznie poprzez wgląd w dane w trakcie przeprowadzanej kontroli i nie będą przetwarzane poza siedzibą szkoły, której kontrola dotyczy.

       W przypadku wyrażenia zgody na udział w ocenie programu lub udział dziecka
       w działaniach towarzyszących dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy niezbędny do przeprowadzenia wieloletniego badania oceny realizacji programu. Dane osobowe rodziców/opiekunów i dane osobowe dzieci, których dotyczy zgoda na udział w ocenie programu lub udział w działaniach towarzyszących zostaną pozyskane przez KOWR za pośrednictwem szkoły, która zgłosiła dziecko do udziału w Programie lub bezpośrednio od rodziców/opiekunów.

       1. W przypadku wyrażenia zgody na udział w ocenie programu i/lub udział dziecka
        w działaniach towarzyszących dane osobowe i dane osobowe rodziców/opiekunów
        i dziecka mogą zostać udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), tj. podmiotom przeprowadzającym ocenę realizacji Programu wyłącznie na czas niezbędny do przeprowadzenia badania i dokonania oceny lub podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz KOWR działania towarzyszące.
       2. W pozostałym zakresie Administrator nie przewiduje udostępniać danych osobowych rodziców/opiekunów i danych osobowych dzieci.
       3. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w celach określonych
         w pkt. 3 przysługuje prawo do:
       1. dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
       2. sprostowania/poprawiania danych osobowych;
       3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
       4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (dotyczy, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie),
       5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

       Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.

       1. Wyrażenie zgody na udział dziecka w programie jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka w treści ww. zgody jest niezbędne do jej udokumentowania. Wyrażenie zgody na rodzica/opiekuna udział i udział dziecka w wieloletniej ocenie programu i podanie danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania badania ma charakter dobrowolny. Wyrażenie zgody na udział dziecka w działaniach towarzyszących ma charakter dobrowolny.
       2. W oparciu o dane osobowe rodziców/opiekunów i dane osobowe dziecka administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

       Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych rodziców/opiekunów i dzieci do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych

        

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

      • Wakacje szybko minęły, czas wracać do szkoły. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach wypoczęci, z nowymi siłami przyszli na rozpoczęcie roku szkolnego. Czas wakacji jest super..., ale fajnie znowu spotkać się z kolegami i koleżankami z klasy.

       Początek roku szkolnego jest dla uczniów i rodziców dużym przeżyciem. To ważny moment dla każdego dziecka, a szczególnie dla pierwszoklasisty i zerówkowicza, który po raz pierwszy przekracza próg szkoły.

       Wszystkim Pierwszoklasistkom i Zerówkowiczom oraz ich Rodzicom życzę dobrego i spokojnego wejścia w nową szkolną rzeczywistość. 

     • SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW
      • SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW

      • Pomóż nam zbierać Talenciaki dla szkoły. Zrób zakupy w Lidlu. Odbierz Talenciaki! Każde 50 zł (wydane na zakupy zawierające minimum jeden owoc lub warzywo) to jeden Talenciak.

       Zebrane Talenciaki przekaż do szkoły lub elektronicznie skanując kod QR smartfonem. Przekazane nam Talenciaki wymienimy na zestawy sportowe i pomoce dydaktyczne.


      • Rozkład jazdy autobusów od 01.09.2023 r.

      • Odjazd do szkoły o godz:

       Szramowo - 6.45

       Laskowice - 6.50

       Sypanica - 7.00

       Kleczewo - 7.25 - 7.30

       Raniewo - 7.35

       Stańkowo - 7.40 - 7.45

       ul. Rypińska - 7.50

       Julianowo (kierunek Obrzynowo) - 7.50

       Grażymowo - 6.50

       Stary Kamień - 7.00

       Sanatorium - 7.10

       Gonty - 7.25 - 7.30

       Julianowo (kierunek Gonty) - 7.30 - 7.35

       Pilichowo - 7.40

       Kołodzieje - 7.45

       UWAGA
       Przystanek autobusowy w Sanatorium, na czas remontu drogi, będzie przy przystanku PKS.
      • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się w poniedziałek 4 września 2023.

       - dla uczniów klas II - VIII o godz. 9.00:

       ul. Obrońców Westerplatte klasy - II a, II b, II c, II d, III a, III b, III c, III d, IV a, IV b, V a, V b, V c, VI a, VI b, VI c, VII a, VII d, VIII a;

       ul. Grunwaldzka - IV c, IV d, V d, V e, VI d, VI e, VII b, VII c, VIII b.

       Uczniowie zbierają się w salach w godz. 8.45 - 8.55, a następnie wspólnie z wychowawcą przechodzą do hali sportowej (Obrońców Westerplatte ) i sali gimnastycznej (Grunwaldzka).       - dla oddziału przedszkolnego oraz klas I o godz. 10.30 na placu apelowym a w razie niepogody na hali sportowej.
       Listy klas zostaną przedstawione na spotkaniu, a informacje dotyczące pracy uczniów klas 0 - I podane zostaną przez wychowawców w klasach.

      • Wyprawka do pierwszej klasy

       1. Boks np. tekturowy, a wnim:
       • blok rysunkowy z bialymi kartkami
       • blok rysunkowy z kolorowymi kartkami
       • bloktechniczny z bialymi kartkami
       • blok techniczny z kolorowymi kartkami
       • wycinanki
       • farby plakatowe
       • 3-4 pędzle o różnej grubości
       • plastelina
       1. Teczka tekturowa z grubym grzbietem na prace uczniów
       2. Miętkkie kredki ołówkowe
       3. Kredki świecowe "Bambino"
       4. Długopis, 2 ołówki, gumka, linijka, temperówka z pojemnikiem na odpadkiNożyczki
       5. Nożyczki
       6. Klej w sztyfcie
       7. Zeszyty w kratkę i linię 16-to kartkowe (z wyraźną liniaturą)
       8. Worek ze zmiennym obuwiem
       9. Ciemne spodenki i biała koszulka na zajęcia wychowania fizycznego
       10. Ryza papieru kserograficznego
      • PRACA SEKRETARIATU

      • W okresie wakacji, t.j.

       26.06.2023 r. - 01.09.2023 r.

       sekretariat szkoły będzie czynny

        od godz. 900 do godz. 1200

       GRUNWALDZKA 

       (tel. 55 2782028), czynny w dniach:

       - 26-27.06.2023 r.,

       - 17-31.07.2023 r.,

       - 10.08.2023 r. - 01.09.2023 r.

       OBROŃCÓW WESTERPLATTE

       budynek klas IV - VIII (tel. 55 2782135), czynny w dniach:

       - 26-27.06.2023 r.,

       - 30.06.2023 r. - 07.07.2023 r.,

       - 31.07.2023 r. - 01.09.2023 r.

       budynek edukacji wczesnoszkolnej (tel. 55 2782414),

        czynny w dniach:

       - 26.06.2023 r. - 21.07.2023 r.,

       - 16.08.2023 r. - 01.09.2023 r.

      • Wykaz podręczników do lekcji religii - rok szkolny 2023/2024

      • Oddział przedszkolny -  „Tak! Jezus mnie kocha”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik.

       Klasa 1 – „Poznaję Boży świat”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik.

       Klasa 2 – „Odkrywam Królestwo Boże”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik.

       Klasa 3 – „Poznaję Jezusa”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

       Klasa 4 – „Odkrywam życie z Jezusem”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. (Nowe)

       Klasa 5 – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

       Klasa 6 – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno”, Wydawnictwo Jedność. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

       Klasa 7 – „Szczęśliwi, którzy czynią dobro”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

       Klasa 8 – „Szczęśliwi, którzy zdobywają świętość”. Wydawnictwo Jedność. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń. (Nowe)

      • Żegnamy ósmoklasistów

      •  

       22 czerwca 2023 r. odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas ósmych. Dyrektor szkoły, pani Małgorzata Dudajek, pożegnała ósmoklasistów, pogratulowała im uzyskania tytułu absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach oraz życzyła pomyślności w dalszym etapie kształcenia.  Następnie rozdano nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce, reprezentowanie szkoły, za osiągnięcia w dziedzinie nauki i sportu. Wręczono również listy gratulacyjne rodzicom uczniów, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce. .

        

       Dyrekcja oraz uczniowie klas ósmych pożegnali odchodzących na emeryturę nauczycieli: panią wicedyrektor Małgorzatę Konieczną, panią Dorotę Koszewników, Annę Woch, Mariolę Stępień i pana Jana Bożka oraz panią z obsługi, Ewę Nowak.  Zostały złożone podziękowania za wiele lat pracy zawodowej wraz z życzeniami pięknych wspomnień, wielu dobrych ludzi wokół siebie i dalszej aktywności w innych dziedzinach i realizację marzeń.

       Dziękujemy za wszystkie lata wspólnej pracy, za pracowitość, wytrwałość, cierpliwość oraz wkład pracy i zaangażowanie w funkcjonowanie placówki szkolnej. Życzymy spełnienia marzeń, planów oraz założonych celów. Niech ten czas emerytury będzie czasem entuzjazmu i kreatywności, szczęścia i radości. Drodzy emeryci, żyjcie najpiękniej jak umiecie…

      • Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 oddział zerowy

      • To wyjątkowy dzień. Nasi "Zerówkowicze" żegnają się ze swoimi paniami aby wkroczyć w kolejny etap życia. Dziękujemy rodzicom za wspólnie spędzony czas, pomoc i wsparcie, dzieciom natomiast życzymy wspaniałych wakacji.

      • DZIEŃ DZIECKA

      • Z okazji Dnia Dziecka życzymy wszystkim naszym Uczniom aby odkrywali w sobie niezwykłe talenty i pasje oraz spełniali wszystkie swoje pragnienia i marzenia.

      • Wycieczka do Wrocławia

      • W dniach 6-9 czerwca klasy IV a i IV b wraz z wychowawcami p. M.Janicką i A. Zielińską uczestniczyły w wycieczce szkolnej do Wrocławia. W trakcie wędrówki po stolicy Dolnego Śląska dzielnie wspierała nas w opiece nad uczniami  p. Gosia  oraz niezastąpiona pani pielęgniarka Beata, która ratowała nas z niejednej  opresji  i  była dobrym duchem  całej wycieczki.

       Po nocnej podróży pociągiem spędziliśmy dzień we wrocławskim ZOO, gdzie mieliśmy możliwość zobaczyć karmienie żyraf, pawianów, lemurów oraz rekinów i płaszczek i manatów w Afrykarium a także wziąć udział w zajęciach dotyczących różnorodnych gatunków małp. W Pawilonie Małp Człekokształtnych poznaliśmy  sędziwe szympansy mieszkające na terenie Zoo, usłyszeliśmy groźne wycie wyjców w budynku Małpiarni  i dowiedzieliśmy się, że kupowanie małpy jako prezentu nie jest wcale takim dobrym pomysłem.

       Następnego dnia po  odpoczynku w hotelu i porządnym śniadaniu udaliśmy się na przystań, gdzie wyruszyliśmy w rejs po Odrze. Po obiedzie  obraliśmy kurs na budynek  Sky Tower, gdzie na I piętrze znajduje się cudowna atrakcja z miniaturowym światem pełnym modeli pociągów i miejsc  z całego regionu Dolnego Śląska.  Wieczorem czekała na nas kolejna niespodzianka, a mianowicie w parku Szczytnickim, otoczona pergolą i w sąsiedztwie Hali Stulecia znajduje się  multimedialna wrocławska fontanna , a w niej dysze, z których tryska woda w formie gejzerów. Udało się nam  zobaczyć  dwa multimedialne  pokazy  z towarzyszeniem utworów muzycznych, które są wszystkim doskonale znane.

       Po tak wyczerpującym dniu wyruszyliśmy pociągiem do Prabut i naszych  stęsknionych rodzin. Serdecznie dziękujemy  rodzicom  p. M. Kłosińskiej i p. S. Janiewicz  za zakup czapek i wykonanie identyfikatorów, które zapewniły naszym uczniom maksimum bezpieczeństwa podczas wycieczki.

       A oto fotorelacja z wycieczki:

      • Wycieczka szkolna na Hel, 29-31 maja 2023.

      •  

       Dzień pierwszy. Zwiedzanie - Cypel Helski, Latarnia Morska,  Bateria Laskowskiego, bunkry, inne obiekty fortyfikacji obronnej i Port Marynarki Wojennej.

        

       Dzień drugi. 1. Rejs Statkiem Kapitana Morgana, 2. Fokarium, 3. Muzeum Helu, 4. Muzeum Obrony Wybrzeża,

       Dzień trzeci. Wycieczka rowerowa do Juraty

       Klasy uczestniczące w wycieczce na Hel 

       6 a,b,d

       7 a, b

       8 c, e, f

       Opiekunowie: Urszula Jurek, Edyta Kowalska,  Beata Kluska, Anna Zielińska

        

        

      • Mistrzostwa Polski Szkół Podstawowych - Szachy Drużynowe

      • Nasi szachiści zdobyli XI miejsce w Drużynowych Mistrzostwa Polski szkół podstawowych. Jednocześnie warto nadmienić, iż zdobyli tyle samo punktów co IX drużyna Mistrzostw.

       Tym samym jest to największy szachowy sukces w historii drużyny z Prabut.

       W dniach 25-28.04.2023 roku reprezentacja SP2 Prabuty- Mistrzowie Województwa Pomorskiego w kategorii Młodzież Szkolna  uczestniczyła w Fojutowie (woj. kujawsko-pomorskie) w Ogólnopolskich Igrzyskach  Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych.

       Naszą szkołę SP 2 Prabuty reprezentowali:

       Maksymilian Krasiński kl. 8f

       Szymon Jakimczuk  kl. 8a

       Michał Stefanowski  kl. 8f

       Lidia Wasiak   kl. 8f

        

          Mistrzostwa zostały rozegrane na dystansie 11 rund z czasem 15 minut plus 10 sekund.

       W pierwszym dniu turnieju rozegraliśmy 4 mecze. Drużyna grała niezwykle ambitnie, co przełożyło się na bardzo dobry wynik - 1 zwycięstwo, 2 remisy i tylko 1 porażka. Dzięki temu zajmowaliśmy niezwykle wysokie- 8 miejsce.

       Również wyniki indywidualne były rewelacyjne. Maksymilian zajmował  wspólnie z zawodnikiem z Zielonej Góry I miejsce na swojej szachownicy. Podobnie Michał zajmował 3 miejsce na swojej szachownicy.

       Czwartek był drugim dniem zawodów. W tym dniu wygraliśmy 2 mecze, zaś 3 mecze przegraliśmy. Być może pojawił się stres i zbyt wysoka motywacja. Obserwujący i stojący obok partii widzą więcej. Ja również twierdzę, że nie powinniśmy byli ich przegrać. Mimo wszystko po dwóch  dniach zajmowaliśmy wciąż bardzo wysokie 8 miejsce.

       Dodatkowo  Maksymilian nadal walczył o nagrodę indywidualną.

       Ostatni dzień turnieju był niezwykle trudnym dniem rozgrywek dla naszych zawodników. Plasując się tak wysoko musieliśmy grać z medalistami Mistrzostw Polski. Drużyna reprezentująca województwo małopolskie (wysokie kategorie) była poza zasięgiem naszej drużyny. Był to jedyny mecz w turnieju, w którym nie mieliśmy szans.

       Mimo tej porażki wciąż  plasowaliśmy się wysoko na 9 miejscu. Ostatni mecz z Jelenią Górą był walką o utrzymanie lokaty. Mimo że wyrównany to niestety przegrany. Ostatecznie indywidualnie Maksymilian uplasował sie na 5 miejscu na swojej szachownicy, a Michał na 8.

         Cała drużyna zasługuje na słowa pochwały. Przebrnęła trudną drogę, aby zagrać w finale Mistrzostw Polski: Mistrzostwo Powiatu, zwycięstwo w półfinałach i w finale Mistrzostw Województwa.

        

          Każdy z naszych zawodników zdobywał punkty w tych mistrzostwach, mimo ogromnego stresu  podczas gry z najlepszymi w Polsce. Biorąc pod uwagę  fakt, że

       nigdy wcześniej jako drużyna nie grali w turniejach poza Prabutami, należy uznać uzyskany wynik za historyczny.

          Dziękujemy wszystkim tym, którzy umożliwili młodym adeptom królewskiej gry z SP2 wyjazd i uczestnictwo w tych Mistrzostwach. Szczególne podziękowanie dla Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach, Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Prabutach oraz MKS "Pogoń" w Prabutach.

        

                                                                                                          Opiekun drużyny Jan Bożek

      • III MIEJSCE DLA NASZEJ UCZENNICY W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM

      • Maria Racieniewska z klasy VI d zajęła III miejsce w XI Ogólnopolskim Konkursie Literacko-Plastycznym  "SIATKÓWKA -SPORT. CO ŁĄCZY A NIE DZIELI!"

       Konkurs odbywał  się w 2 kategoriach: literackiej i plastycznej. Marysia wzięła udział w kategorii plastycznej wykonując portret siatkarza reprezentacji polskiej - Bartosza Kurka. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań uczniów szkół podstawowych, szczególnie klas IV-VIII siatkówką, kibicowaniem polskiej drużynie, oraz powiększenie grona sympatyków tej pięknej dyscypliny.

       Z pośród 180 nadesłanych do Zespołu Szkół w Byczynie - organizatora konkursu, nasza uczennica zdobyła czołowe  miejsce.

       Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naszej "Małej Artystce".

       Opiekun konkursu

       Lidia kurowska

     • Szkolny Turniej Szachowy dla uczniów klas I-III
      • Szkolny Turniej Szachowy dla uczniów klas I-III

      • Dnia 02.06.2023 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Turniej Szachowy dla uczniów klas I-III

       Turniej został zorganizowany pod patronem Pani Dyrektor Małgorzaty Dudajek oraz Rady Rodziców.

       Szczególne podziękowania dla Rady Rodziców za ufundowanie nagród dla zwycięzców oraz nagród pocieszenia dla wszystkich uczestników.

       Turniej prowadziła p. Ewelina Żółtowska – nauczyciel prowadzący zajęcia szachowe w klasach młodszych.

       Dziękujemy również Panu Danielowi Pasternakowi za pomoc w organizacji i prowadzeniu turnieju.

       Młodzi szachiści wykazali się dużym skupieniem i walką o wygraną. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. A oto i nasi zwycięzcy.

       1. Kris Mierzwicki

       2. Filip Mikołajków 

       3. Franciszek Gawiński

       4. Natalia Piziur 

       Brawo!

      • Święta Majowe

      • Majowe Święta Narodowe to dni, o których należy pamietać.

       Uczniowie naszej szkoły w sposób ciekawy i przystępny, słowem i pieśnią opowiedzieli o Świętach Majowych.

       Poniżej link do apelu.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
   • Numery telefonów:
    ul. Grunwaldzka 6
    (+48) 55 278 20 28
    ul. Obrońców Westerplatte 11
    Budynek klas IV-VIII
    (+48) 55 278 21 35
    Budynek edukacji wczesnoszkolnej
    (+48) 55 278 24 14
    (+48) 500 472 514
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
    ul. Obrońców Westerplatte 11
    82-550 Prabuty
    82-550 Prabuty
    Poland
  • Logowanie