• Aktualności

      • PROGRAM DLA SZKÓŁ

      • Program dla szkół”, realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.W roku szkolnym 2023/2024 będzie kontynuowany program, w którym uczniowie klas I-V będą otrzymywać w szkole owoce i warzywa oraz produkty mleczne.

       Ruszamy już 19 września.

       Wszelkie informacje dotyczące Programu są dostępne
       na stronie internetowej dedykowanej Programowi:
       https://www.programdlaszkol.org/

        

       Poniżej obowiązek informacyjny KOWR i ARiMR wobec dzieci i rodziców/opiekunów dzieci uczestniczących w programie.

       Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

        

       Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
       z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej jako RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, sprost. Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2 oraz sprost. Dz. Urz. UE L 74 z 4.03.2021 r., str. 35) dzieci i rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w programie informujemy, że:

       1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych dzieci i rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w programie jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej jako Administrator lub KOWR) z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa. Z administratorem może Pani/Pan kontaktować się poprzez adres e-mail: kontakt@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny Centrali Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa.
       2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez adres e-mail: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazany w pkt. 1.
       3. Administrator przetwarza udostępnione przez szkołę dane osobowe dzieci i rodziców/ opiekunów dzieci uczestniczących w programie wyłącznie poprzez wgląd w dane w celu realizacji kontroli zgodności z przepisami udziału szkoły w Programie, w związku z realizacją zadań i obowiązków Administratora związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu dla szkół” zgodnie z Rozdziałem 7d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1502, z późn. zm.) jako zadania delegowanego do KOWR z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1199) i jest niezbędne do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, co stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w oparciu o przesłankę legalności przetwarzania, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

       W przypadku wyrażenia zgody na udział rodzica/opiekuna i udział dziecka w ocenie programu (w przypadku gdy szkoła, do której uczęszcza dziecko zostanie wytypowana do udziału w ocenie Programu) dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez Administratora na podstawie tej zgody w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem oceny programu.

       W przypadku wyrażenia zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w organizowanych przez KOWR działaniach towarzyszących o charakterze edukacyjnym dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka będą przetwarzane przez Administratora na podstawie tej zgody w celach związanych z udziałem dziecka w działaniach towarzyszących. Dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka podane w treści w/w zgód będą przetwarzane wyłącznie w celu udokumentowania ich wyrażenia.

            Rodzicom/opiekunom w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych i danych osobowych dziecka w celach związanych z udziałem w badaniu i/lub udziału dziecka w działaniach towarzyszących, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

       1. Dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka w zakresie niezbędnym do kontroli zgodności z przepisami udziału szkoły Programie będą przetwarzane wyłącznie poprzez wgląd w dane w trakcie przeprowadzanej kontroli i nie będą przetwarzane poza siedzibą szkoły, której kontrola dotyczy.

       W przypadku wyrażenia zgody na udział w ocenie programu lub udział dziecka
       w działaniach towarzyszących dane osobowe rodzica/opiekuna i dane osobowe dziecka będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie lub przez okresy niezbędny do przeprowadzenia wieloletniego badania oceny realizacji programu. Dane osobowe rodziców/opiekunów i dane osobowe dzieci, których dotyczy zgoda na udział w ocenie programu lub udział w działaniach towarzyszących zostaną pozyskane przez KOWR za pośrednictwem szkoły, która zgłosiła dziecko do udziału w Programie lub bezpośrednio od rodziców/opiekunów.

       1. W przypadku wyrażenia zgody na udział w ocenie programu i/lub udział dziecka
        w działaniach towarzyszących dane osobowe i dane osobowe rodziców/opiekunów
        i dziecka mogą zostać udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (podmioty przetwarzające), tj. podmiotom przeprowadzającym ocenę realizacji Programu wyłącznie na czas niezbędny do przeprowadzenia badania i dokonania oceny lub podmiotom realizującym w imieniu i na rzecz KOWR działania towarzyszące.
       2. W pozostałym zakresie Administrator nie przewiduje udostępniać danych osobowych rodziców/opiekunów i danych osobowych dzieci.
       3. Zgodnie z RODO osobom, których dane przetwarzamy w celach określonych
         w pkt. 3 przysługuje prawo do:
       1. dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii;
       2. sprostowania/poprawiania danych osobowych;
       3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 
       4. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (dotyczy, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie),
       5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,

       Wszystkie osoby, których dane przetwarzamy posiadają prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka.

       1. Wyrażenie zgody na udział dziecka w programie jest dobrowolne. Podanie Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka w treści ww. zgody jest niezbędne do jej udokumentowania. Wyrażenie zgody na rodzica/opiekuna udział i udział dziecka w wieloletniej ocenie programu i podanie danych w zakresie niezbędnym do przeprowadzania badania ma charakter dobrowolny. Wyrażenie zgody na udział dziecka w działaniach towarzyszących ma charakter dobrowolny.
       2. W oparciu o dane osobowe rodziców/opiekunów i dane osobowe dziecka administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

       Administrator nie przewiduje przekazywania danych osobowych rodziców/opiekunów i dzieci do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) ani do organizacji międzynarodowych

        

     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
      • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

      • Wakacje szybko minęły, czas wracać do szkoły. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach wypoczęci, z nowymi siłami przyszli na rozpoczęcie roku szkolnego. Czas wakacji jest super..., ale fajnie znowu spotkać się z kolegami i koleżankami z klasy.

       Początek roku szkolnego jest dla uczniów i rodziców dużym przeżyciem. To ważny moment dla każdego dziecka, a szczególnie dla pierwszoklasisty i zerówkowicza, który po raz pierwszy przekracza próg szkoły.

       Wszystkim Pierwszoklasistkom i Zerówkowiczom oraz ich Rodzicom życzę dobrego i spokojnego wejścia w nową szkolną rzeczywistość. 

     • SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW
      • SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW

      • Pomóż nam zbierać Talenciaki dla szkoły. Zrób zakupy w Lidlu. Odbierz Talenciaki! Każde 50 zł (wydane na zakupy zawierające minimum jeden owoc lub warzywo) to jeden Talenciak.

       Zebrane Talenciaki przekaż do szkoły lub elektronicznie skanując kod QR smartfonem. Przekazane nam Talenciaki wymienimy na zestawy sportowe i pomoce dydaktyczne.


   • Kontakty

    • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
    • Numery telefonów:
     ul. Grunwaldzka 6
     (+48) 55 278 20 28
     ul. Obrońców Westerplatte 11
     Budynek klas IV-VIII
     (+48) 55 278 21 35
     Budynek edukacji wczesnoszkolnej
     (+48) 55 278 24 14
     (+48) 500 472 514
    • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
     ul. Obrońców Westerplatte 11
     82-550 Prabuty
     82-550 Prabuty
     Poland
   • Logowanie