• Ochrona danych

     • RODO - obowiązek informacyjny


     • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych rodziców/uczniów
       

      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
       

      1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach. Z administratorem można kontaktować się telefonicznie pod nr tel. 55 278 24 14, za pośrednictwem poczty elektronicznej dyrektor@sp2prabuty.pl oraz pisemnie lub osobiście w siedzibie SP 2 Prabuty.
        
      2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: kamilajaniewicz.iod@gmail.com lub listownie na adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte w Prabutach, ul. Obrońców Westerplatte 11.
        
      3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku zrealizowaniem zadań, wynikających z przepisów prawa oraz działalności statutowej szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz realizacji zawartych umów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
        
      4. W zakresie, w jakim obowiązek podania przez Panią/Pana danych nie wynika z ustawy, pozostałe dane mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
        
      5. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w pkt. 3 i 4 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
       1. inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
       2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

        
      6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 i 4 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
        
      7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
        
      8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
        
      9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności przez Administratora.
        
      10. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
   • Numery telefonów: ul. Grunwaldzka 6 (+48) 55 278 20 28 ul. Obrońców Westerplatte 11 Budynek klas IV-VIII (+48) 55 278 21 35 Budynek edukacji wczesnoszkolnej (+48) 55 278 24 14 (+48) 500 472 514
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte ul. Obrońców Westerplatte 11 82-550 Prabuty 82-550 Prabuty Poland
  • Logowanie