• Historia Szkoły

      • Z kartek historii

      • 4 września 1960 roku pierwszy dzwonek obwieścił początek roku szkolnego w nowej szkole w Prabutach. W bieżącym roku mija 40 lat od tego historycznego momentu- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Obrońców Westerplatte rozpoczyna czterdziesty pierwszy rok swej działalności. Minione cztery dziesięciolecia obfitowały w wydarzenia, ściśle związane z sytuacją panującą w kraju.

       Ze Szkołą Podstawową nr 2 związała swe zawodowe losy wyjątkowo liczna grupa pedagogów, którzy przez pierwszy etap edukacyjny "przeprowadzili" kilkutysięczną rzeszę uczniów

       Każdy z absolwentów poszedł własną drogą, ale pewne jest, iż wielokrotnie powraca w myślach do swej pierwszej szkoły.

       Dlatego warto zajrzeć do niniejszego biuletynu, by odświeżyć wspomnienia...

       Krótka historia szkoły...

                 Pomysł budowy nowej szkoły w Prabutach zrodził się w 1956 roku. W kwietniu, trzy lata później rozpoczęto prace budowlane przy ulicy Świerczewskiego. Zajęło się nimi SPB- Społeczne Przedsiębiorstwo Budownictwa Olsztyna. Koszt budowy wynosił 2.830.350 zł bez budynku gospodarczego, bez ogrodzenia i elewacji.

       Budynek szkolny oddano do użytku 4 września 1960 roku. Otwarcia nowej szkoły i przekazania jej w użytkowanie dokonał inspektor szkolny z Iławy Mieczysław Zach. Zajęcia dydaktyczne w nowym obiekcie rozpoczęły się 5 września 1960 roku. Opiekę nad szkołą objęło Państwowe Sanatorium Przeciwgruźlicze. Pierwszym kierownikiem placówki został M. Kossak.

       Naukę podjęło 584 dzieci, pracowało 19 nauczycieli w 17 oddziałach. Nauka odbywała się na dwóch zmianach, gdyż 10 izb lekcyjnych okazało się niewystarczające na potrzeby placówki. Istniała tu także Szkoła dla Pracujących (pięć oddziałów), oraz Żeńska Szkoła Przysposobienia Zawodowego pracując na trzecią zmianę.

       Nauka w budynku trwała od godziny 8.00 do 21.00.

       Pierwsi nauczyciele i dyrektorzy szkoły. Uczniowie...

                W naszej szkole pracowało wielu nauczycieli. Część z nich już od nas odeszła, jednak wciąż pozostaną w pamięci swych kolegów i uczniów. W pracy wyróżniali się zaangażowaniem, służebnością, oddaniem. Kochali dzieci i młodzież. Pochwalić się mogli również efektami pracy. Na początku istnienia placówki, a więc w roku 1960 zatrudnionych było 19 nauczycieli, a dziesięć lat później ich liczba wzrosła do 25. Spośród 19 nauczycieli z lat 1960/61 pozostało ich dziś tylko 11. Inni odeszli na zawsze lub podjęli pracę w innych szkołach. Przez lata liczba ta wciąż ulegała zmianom. Dziś jest już 57 nauczycieli. Pierwszymi pedagogami szkoły byli:

       - M. Kossak-kierownik

       - Ignacy Dębski -zastępca kierownika

       - Barbara Agacińska

       - Teresa Butler

       - Jadwiga Rodziewicz

       - Apolinary Kosin

       - Józef Neuman

       - Anna Neuman

       - Stefan Michalewski

       - Bogumiła Kowalska

       - Jadwiga Piekarska

       - Władysława Pytlarczyk

       - Nadzieja Stefanowska

       - Gertruda Szydzik

       - Teresa Stelmach

       - Tadeusz Dąbrowski

       - Halina Żochowska

       - Eliza Mazur

       - Jadwiga Żelazowska

       Pierwszym woźnym został Jan Frankowski.

       Pierwsi nauczyciele wraz z uczniami

                  W latach 1960 - 1970 szkołę ukończyło 644 uczniów. Spośród tej liczby około 44 % absolwentów odeszło do zasadniczych szkół zawodowych, 20 % do liceów ogólnokształcących, około 5 % do liceów pedagogicznych, 23% do techników zawodowych, a ponad 2 % wybrało technika rolnicze i szkoły przysposobienia rolniczego. Do innego typu szkół odeszło 2% dzieci. Nie wybrało żadnej szkoły średniej i ukończyło edukację tylko na szkole podstawowej 4% uczniów.

       W roku szkolnym 1984/85 do szkoły uczęszczało 727 uczniów, pracowało 42 nauczycieli. Szkoła dysponowała 17 izbami lekcyjnymi, w których uczyło się 31 oddziałów. W latach 1987/1988 grono pedagogiczne liczyło 47 osób.

       Pierwszym dyrektorem szkoły był M. Kossak. W latach 1971-1984 funkcję dyrektora szkoły pełnił Alojzy Guzowski. Od 1984 do 1991 Włodzimierz Dawidowski, a w latach 1991-1999 Barbara Krzyżanek. Od roku 1999 roku dyrektorem szkoły jest Bogdan Pawłowski.

       Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach, mimo kłopotów kadrowych i gospodarczych, starała się być aktywną. Już na samym początku istnienia szkoły - 16 września 1960 roku- powołano Komitet Rodzicielski. Organizował on, przy współpracy gronem pedagogicznym różnorodne formy pomocy. Urządzano ferie dla dzieci, Dni Dziecka. Starano się także pomagać dzieciom rodzin najbiedniejszych. Organizowano różnorodne akcje: zbierano odzież, podręczniki, urządzano przedstawienia, wyjazdy. Z biegiem czasu pomoc ta nabrała charakteru bardziej zorganizowanego. Zajęto się przygotowywaniem kolonii i półkolonii letnich, wakacyjnych wycieczek.

       Przyjmowano gości z Warmii i Mazur, Warszawy i Gdańska oraz wielu innych miast Polski. Organizowano kolonijną "wymianę" dzieci.

       W ciągu pierwszych dziesięciu lat istnienia starano się zagospodarować teren wokół budynku. Szkoła otrzymała elewację, ogrodzono boisko. Dzięki staraniom kierownika placówki M. Kossaka założono ogród warzywny, posadzono drzewa owocowe, które z czasem "pracowały" na potrzeby szkoły. Co roku dawały kilka tysięcy dochodu. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie zostali zaktywizowani do pracy na rzecz szkoły. Już pierwsze lata funkcjonowania szkoły unaoczniły, że budynek ma zbyt mało izb lekcyjnych. Dlatego z holu wygospodarowano pomieszczenie na świetlicę dla dzieci, pracownię zajęć technicznych dla chłopców, gabinet pomocy naukowych, szatnie. Bibliotekę szkolną przeniesiono do większego pomieszczenia.

       Tradycja szkoły...

                 2 września 1974 roku Kurator Szkolnego Okręgu Olsztyńskiego dr Andrzej Gerszberg nadał Zbiorczej Szkole Gminnej w Prabutach imię OBROŃCÓW WESTERPLATTE. Od tego czasu do tradycji weszło świętowanie uroczystości patrona szkoły. Częste stały się wizyty Westerplatczyków w SP2 oraz wyjazdy najlepszych uczniów na Westerplatte. Młodzież naszej szkoły miała okazję poznawać historię września 1939 bezpośrednio spotykając się z Obrońcami Wybrzeża. W szkole naszej częstym gościem była pani S. Górnikiewicz - pisarka, zajmująca się zbieraniem wiadomości o losach Westerplatczyków, a także sami żołnierze- Obrońcy Westerplatte. Przy wejściu do szkoły wmurowano tablicę pamiątkową. Podczas uroczystych apeli organizowanych z okazji święta patrona szkoły, młodzież składała tam kwiaty i pełniła warty honorowe. W szkole urządzono także Izbę Pamięci Szkoły. W dniach 9-11 marca 1990 roku szkoła nasza uczestniczyła w zjeździe delegatów szkół noszących imię Obrońców Westerplatte. Celem spotkania było powołanie Klubu Szkół. Kolejne spotkanie odbyło się w dniach 6 - 7 września w Gdańsku. Młodzież podczas spotkań mogła dokładnie zapoznać się z historią września 39 roku.

       Organizacje szkolne...

                 W końcu lat siedemdziesiątych i w latach osiemdziesiątych bardzo prężnie działało i rozwijało się harcerstwo. Harcerze zajmowali się nie tylko propagowaniem historii naszej szkoły. Organizowali zjazdy, obozy, brali udział w konkursach i zlotach organizowanych w innych szkołach. Z wielkim zaangażowaniem reprezentowali oni naszą szkołę zarówno w wielkich miastach, jak i w małych miasteczkach, a także poza granicami Polski.

       W latach osiemdziesiątych popularne stały się Festiwale Piosenki Harcerskiej: Srebrna Nutka, Srebrne Słowiki podczas których drużyny harcerskie naszej szkoły godnie nas reprezentowały. Ponadto harcerze naszej szkoły brali udział w zjazdach ZHP. Obchodzono święta patrona harcerzy naszej szkoły Janusza Korczaka. W latach 1988-1989 szkole działało 9 drużyn zuchowych i 11 harcerskich. Pracowało z nimi 20 drużynowych. ZHP liczył 430 zuchów i harcerzy. Harcerze zajmowali się organizowaniem imprez o charakterze kulturalnym i artystycznym jak: Andrzejki, Mikołajki, Choinka Noworoczna, Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej. Organizacja ta przeprowadzała także różnorodne akcje: dokarmianie zwierząt, zbieranie pieniędzy dla chorych dzieci, itp.

       Równie istotną rolę w życiu szkoły pełnił Samorząd Uczniowski. (Pierwszy Samorząd istniał już przecież w 1960 roku) Współpracował on przez te wszystkie lata z innymi organizacjami w szkole. Przygotowywał konkursy, organizował dyskoteki, przedstawienia i imprezy dla najmłodszych. Przedstawiciele samorządu wyjeżdżali na Sejmiki, Warsztaty Samorządowe.

       W szkole przez wiele lat działała SKO, wieloletnią opiekunką tej organizacji była Zofia Stępka. Dzieci od najmłodszych lat uczono oszczędzania. Każdy uczeń posiadał książeczkę SKO. Szkoła uczestniczyła w konkursach międzyklasowych, międzyszkolnych, a nawet ogólnopolskich organizowanych pod patronatem Banku Spółdzielczego.

       Prężnie działającym kołem była Liga Ochrony Przyrody. Jej członkowie brali udział w konkursach biologicznych, pracowali w Ogrodnictwie w Sanatorium, w ogrodzie szkolnym, na skwerach miejskich. Zbierali kasztany, żołędzie dla zwierząt leśnych. Nawiązali kontakt z Myśliwskim Kołem Łowieckim.

       Kolejną organizacją na terenie naszej szkoły była Liga Obrony Kraju. Jej członkowie brali udział w konkursach: "Sprawni jak Żołnierze", w "Turniejach Wiedzy Pożarniczej". Ponadto uczniowie klas starszych uczestniczyli w zjazdach, sejmikach uczniowskich, spotkaniach z wybitnymi ludźmi.

       Nie sposób nie wspomnieć o zespole wokalno-instrumentalnym "Bąbel", który działał w naszej szkole. Zajmował on wysokie miejsca w konkursach i eliminacjach międzyszkolnych.

       Szkoła dziś...

                Wraz ze wzrastającą liczbą uczniów i ciągłym brakiem sal lekcyjnych wyłoniła się potrzeba stworzenia dodatkowego budynku szkolnego. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Elblągu zaprojektowało blok nauczania początkowego. Pierwotny kosztorys rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 przy uwzględnieniu cen w drugim kwartale 1996 roku, wynosił 7 mln 456 tysięcy 244 zł. Blok nauczania początkowego szacowano na 925.055 zł. Obecnie koszt budowy wynosi 31mld starych złotych. Przygotowanie inwestycyjne to 144.936 złotych. Pieniądze na budowę obiektu pochodzą z trzech źródeł: Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Republiki Federalnej Niemiec, budżetu Miasta i Gminy oraz budżetu państwa. Akt notarialny, na mocy którego Urząd Miasta i Gminy stał się właścicielem gruntu, na którym stoi blok, został podpisany 21 kwietnia 1995 roku.

       Nowo wybudowany blok nauczania początkowego mieści 12 sal lekcyjnych. Na parterze jest ogrzewanie podłogowe, na pierwszym piętrze ogrzewanie za pomocą konwektorów. Budynek podłączony jest pod węzeł ciepłowniczy starej szkoły. Sale umieszczone na parterze posiadają oddzielne wyjścia na zewnątrz. Każda z klas ma własną łazienkę i szatnie. W obiekcie mieszczą się ponadto dwie salki do pracy wyrównawczej. W głównym budynku na parterze jest pokój nauczycielski, gabinet dyrektora, toaleta dla personelu, toaleta dla osób niepełnosprawnych, a na piętrze biblioteka.

       Rok szkolny 1999/2000 był okresem zmian. Wraz z wejściem w życie reformy systemu edukacji powstały gimnazja, zmianie uległ system nauczania. Nowy system objął nauczaniem zintegrowanym klasy I - III, nauczaniem blokowym klasy 4 -6, do końca roku szkolnego naukę w szkole kontynuowały klasy ósme. Lata 1999/2000 były bardzo trudne dla polskiego szkolnictwa. Nasza placówka również podołać musiała wielu przeciwnościom losu. Z przyczyn czysto materialnych szkoła nie mogła rozpocząć działalności w nowo wybudowanym budynku. W roku ubiegłym nauka odbywała się jeszcze w starym, prawie 40-letnim budynku. Posiada on 16 izb lekcyjnych oraz salę komputerową z 10 komputerami. W szkole działa biblioteka, czytelnia, stołówka, świetlica, świetlica środowiskowa oraz różnorodne koła zainteresowań. Jest sala gimnastyczna, a poza tym od wielu już lat istnieje boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz do gry w piłkę nożną.

       W zeszłym roku w szkole pracowało 35 oddziałów, w tym 5 to oddziały specjalne. Do szkoły uczęszczało 818 uczniów, nauczaniem indywidualnym objęto 6 uczniów. Do klas I-III uczęszczało 416 uczniów, a do klas starszych (4-6 i 8) 402 uczniów.

       Szkoła funkcjonowała w systemie dwuzmianowym: zajęcia rozpoczynały się o godzinie 7.45, a kończyły o godzinie 16.55.

       Kadra nauczycielska liczyła 57 osób; 49 zatrudnionych było w pełnym wymiarze godzin, 11 w niepełnym wymiarze Staż pracy nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 2 w Prabutach był bardzo zróżnicowany. Najwyższy procent nauczycieli w szkole stanowią ci, których staż pracy wynosi 10-14 lat (26,3%), a najniższy nauczyciele młodzi ze stażem 0-4 lata (8,8%). Znaczna jest także grupa nauczycieli ze stażem 15-19 lat (22,9%).

       Zdecydowana większość nauczycieli posiada wykształcenie wyższe magisterskie. Znaczny procent stanowią nauczyciele z wykształceniem wyższym zawodowym, i są oni w trakcie studiów magisterskich uzupełniających.

        

       Wykorzystałem fragmenty pracy magisterskiej p. Klimkowskiej Aleksandry

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
   • Numery telefonów:
    ul. Grunwaldzka 6
    (+48) 55 278 20 28
    ul. Obrońców Westerplatte 11
    Budynek klas IV-VIII
    (+48) 55 278 21 35
    Budynek edukacji wczesnoszkolnej
    (+48) 55 278 24 14
    (+48) 500 472 514
   • Szkoła Podstawowa nr 2 w Prabutach im. Obrońców Westerplatte
    ul. Obrońców Westerplatte 11
    82-550 Prabuty
    82-550 Prabuty
    Poland
  • Logowanie